!més
info

Suport educatiu i recursos

Acreditació de perfils professionals

A qui s’adreça?

L’acreditació de perfils professionals s'adreça al personal docent funcionari de carrera depenent del departament d'Ensenyament (en qualsevol situació administrativa) així com al professorat que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament (amb serveis prestats)

Quins perfils es poden acreditar?

Els perfils professionals que es poden acreditar són els següents

  • Lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE)
  • Competència digital docent
  • Atenció a la diversitat dels alumnes
  • Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial
  • Lectura i biblioteca escolar
  • Immersió i suport lingüístic
  • Educació visual i plàstica
  • Metodologies amb enfocament globalitzat

Quins són els requisits de titulació, experiència i formació per a cada perfil?

Per tal de disposar de la corresponent acreditació d'un o més perfils professionals, el professorat ha de reunir els requisits de titulació, especialitat docent, formació o experiència docent especificats diferenciats per a cada perfil, tal com podeu veure en aquest document resumit: Informació detallada de l’acreditació de cada perfil, PDF

Quines són les activitats formatives i d’innovació que donen accés a l’acreditació dels perfils professionals?

La consulta de les activitats formatives i d'innovació acollides als perfils professionals les podeu consultar en el següent cercador:  Enllaç al cercador

Quines activitats de formació permanent del professorat compleixen els requisits per poder ser incorporades en l’expedient personal de formació?

La informació relativa a la normativa dels certificats de formació permanent del professorat les teniu detallades en aquest document: Normativa certificats de formació.

Quin és el procediment per obtenir l’acreditació del perfil?

El Departament d'Ensenyament acredita els perfils automàticament en funció de la informació que consta al registre informàtic de professorat, sense que sigui necessària cap sol·licitud de la persona interessada.

Les acreditacions anotades mitjançant aquest procediment automàtic poden ser consultades pels interessats al portal ATRI i més concretament a:

Expedient i formació > Expedient  > Consulta de dades > Altres dades del meu expedient, i a l'última pantalla Consulta d’atributs per a llocs específics

I si en el procediment automàtic no s’obté  l’acreditació?

El professorat que no obtingui l'acreditació en el procediment automàtic pot sol·licitar-la fent ús del model que està a la seva disposició als registres del Consorci d'Educació de Barcelona i al Portal de centre. Aquest document el podeu descarregar d’aquest enllaç: Sol·licitud d’acreditació de perfil

Amb la sol·licitud s'ha de presentar la documentació requerida per a cada perfil professional:

a) Requisit de titulació: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d’expedició d’aquest.

b) Requisits de formació: certificació emesa per la unitat o centre corresponent que hi acrediti el total d’hores de formació específica degudament reconeguda pel Departament. 
Totes les fotocòpies que es presentin s'han d'acompanyar amb les diligències de compulsa corresponents.

c) Experiència docent: certificació de la direcció del centre segons el que s'estableix per cadascun dels perfils. No cal certificar l'experiència  que consta en el registre informàtic de professorat, com l'ocupació de llocs docents o l'exercici de càrrecs en centres educatius públics. 

Models de certificats:

Quin és el termini de presentació per sol·licitar l’acreditació?

Les sol·licituds d'acreditació d'un o més perfils professionals es poden presentar en qualsevol moment del curs.

Tenen efectes en el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals que es convoca cada curs les sol·licituds presentades fins al 20 de juny de 2017

Les presentades a partir d'aquesta data poden acreditar el perfil professional, però no tindran efectes fins a la següent convocatòria.

Normativa:

RESOLUCIÓ ENS/1128/2016, de 26 d'abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail