!més
info

Centres i serveis educatius

Petició d’increment de ràtio

Els centres públics i privats concertats que imparteixen segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria que vulguin demanar increment de ràtio ho han de fer seguint aquest model.

Per tal de simplificar i agilitar al màxim el tràmit de petició d’increments de ràtio que es sol·liciten des de les direccions dels centres, s'estableix un únic model per tots els centres.

Per fer la petició cal:

  1. Emplenar la graella de petició d'increment de ràtio, DOC.
  2. Fer arribar al correu escolaritzacio.ceb@gencat.cat el full de sol·licitud emplenat. No és necessari presentar aquesta mateixa petició per registre i tampoc fer-la arribar al correu dels presidents. En qualsevol cas cal fer-la arribar per una única via. 
  3. L'Àrea de Servei d'Educació i Territori enviarà de seguida un acusament de recepció del missatge.
  4. La Presidència de la comissió de garanties d’admissió (de segon cicle d’educació infantil i educació primària, o d’educació secundària obligatòria) revisarà cada cas al més aviat possible i farà proposta d’autorització dels increments, que es veuran assignats al GEDAC. En aquest sentit és important recordar que l'alumnat per als quals es demana increment han d’estar donats d’alta al GEDAC per poder-los assignar.
Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail